ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ (ÜYE) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterilerimiz,

Devazade Gıda İlaç Sağlık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “DEVAZADE” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. DEVAZADE olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, www.hekimzade.com internet sitesinde (“Site”) mevcut iletişim yöntemleriyle tarafımıza ulaşmanız ve/veya size elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız hakkında veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz, E-posta adresiniz ve cep telefonu/sabit hat numaranız, Site’yi kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları, Sipariş ve fatura bilgileriniz (vereceğini siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli), Lokasyon bilgileriniz, Pazarlama bilgileriniz (Site üzerinden izin vermeniz halinde çerezler, cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri)

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Sitede mevcut iletişim yöntemlerinden biriyle bizimle irtibata geçmeniz halinde, kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek, Sipariş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçmek, Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek, Satın alınan ürünlerin satış ve teslim işlemlerini gerçekleştirebilmek amaçlarıyla

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen;

“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

“ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,”

“(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.


Şirketimizle ticari faaliyet kapsamında değerlendirilen elektronik ticari ileti gönderimine onay vermeniz halinde, kişisel verileriniz iş birlikleri, kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, ürün tanıtımı, reklam, pazar araştırması anketleri ve müşteri memnuniyeti hizmetleri sunmak, DEVAZADE ürünlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında müşterileri bilgilendirmek, DEVAZADE ürün ve hizmetlerine yönelik yenilik ve kampanyalar hakkında sizlerle iletişime geçebilmek, pazarlama içerikleri göndermek, amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenecektir. Şirketimizle iletişime geçildikten sonra anlık konum bilgilerinizi paylaşmanız halinde, lokasyon bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır: İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. İş birimlerimiz tarafından kullanılan çevrimiçi yazılım sistemlerine yönelik bakım-destek hizmetinin alınması amacıyla anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir. İş birimlerimiz tarafından ürün gönderimi ve pazarlama gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacı ile anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir. Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde, DEVAZADE tarafından yürütülen genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla yurtiçinde ve aşağıdaki koşulları sağlamak koşulu ile yurtdışında bulut(cloud) sistemi kullanan Whatsapp, Google veri tabanlı uygulamalar (G-mail,Google Maps,vb.), Yandex veri tabanlı uygulamalar (Yandex.Mail, Yandex.Maps, vb.) Microsoft veri tabanlı uygulamalar ( MS Office Programları, Outlook) Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, DEVAZADE’ın ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve yönetimi faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (1) maddesi uyarınca açık rızasının bulunması halinde, açık rıza doğrultusunda, yahut; işlenecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.


İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,“Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Mebusan Yokuşu Sokak No:1/5 Beyoğlu/İstanbul” adresindeki merkez ofisimize bizzat yazılı başvuru metni ile birlikte gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile (varsa) tarafınızca daha önce DEVAZADE’ye bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@hekimzade.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

Ticari Ünvan             : Devazade Gıda İlaç Sağlık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

MERSİS No.              : 0176-0306-2030-0019

Merkez Adresi      : Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Mebusan Yokuşu Sokak No:1/5 Beyoğlu/İstanbul

Telefon                      : (0212) 292 09 00

KEP Adresi                : devazade@hs01.kep.tr

E-Posta Adresi          : info@hekimzade.com